Algemene Voorwaarden Pomar Bedrijfsadvies

De tekst van deze algemene voorwaarden zijn in pdf-formaat te downloaden door op de button hierna te klikken.

Download Algemene Voorwaarden

 

 

 

 

 

Artikel 1 Begrippen

 1. Pomar Bedrijfsadvies: ondernemers coachings- en trainingsbedrijf voor zzp’ers, gevestigd te Parnaskruid 129, 3824 PG Amersfoort en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 57203857. Hierna te noemen ‘Pomar’.
 2. Cliënt: een aankomend of gevestigd ondernemer die Producten afneemt van Pomar.
 3. Producten: het huidige assortiment aan betaalde en gratis producten en diensten zoals vermeld in de webshop op de website www.pomar-advies.nl
 4. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen een natuurlijk persoon, bedrijf en/of Cliënt en Pomar. Bij het doen van een bestelling is er ook sprake van een overeenkomst.
 5. Webshop: de webshop van Pomar waar u Producten kunt aanschaffen.
 6. Algemene Voorwaarden: deze onderhavige Algemene Voorwaarden.
 7. Website: de website van Pomar toegankelijk via www.pomar-advies.nl.

Artikel 2 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, verkopen en bestellingen. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op overeenkomsten waarvoor Pomar voor de uitvoering daarvan derden dient te betrekken.
 2. De toepassing van eventuele Algemene Voorwaarden of andere voorwaarden van derden worden door Pomar uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. Wanneer één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
 4. Situaties die niet in deze Algemene Voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze Algemene Voorwaarden.
 5. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze Algemene Voorwaarden.
 6. Als Pomar niet steeds strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden verlangt, dan heeft dit niet tot gevolg dat deze Algemene Voorwaarden niet van toepassing zijn, of dat Pomar het recht verliest om in andere gevallen de stipte naleving van deze Algemene voorwaarden te verlangen.
 7. Pomar is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 8. Wijzigingen die noodzakelijk zijn in verband met de regels, beleid, voorwaarden en/of van derden, kunnen te allen tijde door Pomar doorgevoerd worden.
 9. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend als zij schriftelijk zijn bevestigd door Pomar.

Artikel 3 Overeenkomst

 1. Via de webshop van Pomar kan een Cliënt zijn Producten te bestellen. Alle gegevens die Pomar nodig heeft om een bestelling te verifiëren en te verwerken, dient de Cliënt volledig en naar waarheid in te vullen. Als het vermoeden bestaat dat de opgegeven gegevens onjuist of onvolledig zijn dan heeft Pomar het recht te bestelling te annuleren c.q. niet in behandeling te nemen.
 2. Iedere overeenkomst of bestelling wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten. Pomar heeft het recht om, zonder opgave van redenen, bestelling en/of een aanmelding als Cliënt te weigeren en/of te annuleren.
 3. Een schriftelijke of mondelinge bestelling van verplicht Cliënt tot afname en betaling van de bestelde producten tegen de daarvoor overeengekomen althans geldende prijzen.
 4. Bestellingen die niet voldoen aan de door Pomar gestelde voorwaarden worden niet in behandeling genomen.

Artikel 4 Prijzen

 1. Cliënt betaalt de prijs die op het moment van bestellen in de webshop op de website vermeld staat. Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW.
 2. Pomar is gerechtigd om de verkoopprijs van Producten te allen tijde aan te passen.

Artikel 5 Verplichtingen Cliënt

 1. Cliënt zal de goede naam van Pomar Bedrijfsadvies te nimmer schade toe brengen.
 2. Cliënt zal geen van de gekochte Producten doorverkopen dan wel op welke manier ook ter beschikking stellen aan derden, tenzij dit uitdrukkelijk vermeld staat dat dat mag. Geïnteresseerden worden door Cliënt doorverwezen naar de webshop van Pomar.
 3. Het is niet Cliënt niet toegestaan om handelingen te verrichten die de systemen, webshop hinderen of schade toe brengen.

Artikel 6 Betaling

 1. Betaling van een bestelling van een Product geschiedt via IDeal en/of op rekening. Na bestelling ontvangt de Cliënt een bevestiging van de bestelling. Facturen worden uitsluitend per e-mail verstuurd.
 2. Op de betaling via derden kunnen voorwaarden van toepassing zijn. Cliënt dient zichzelf op de hoogte te stellen over de inhoud van deze voorwaarden.
 3. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 7 Levering en Annulering

 1. Producten zijn, afhankelijk van hun aard, ofwel direct te downloaden na betaling of er wordt een afspraak gemaakt voor het tijdstip en plaats van levering van de dienst.
 2. Pomar en Cliënt hebben het recht gemaakte afspraken te wijzigen, rekening houdend met een termijn van minimaal twee werkdagen vóór de initieel overeengekomen datum.
 3. In geval van overmacht bij één of beide partijen waardoor de afspraak niet kan worden nagekomen, wordt in onderling overleg zo spoedig mogelijk een nieuwe afspraak gemaakt.

Artikel 8 Ontbinding, opzegging en beëindiging overeenkomst

 1. Pomar is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, te beëindigen of de overeenkomst te ontbinden indien:
 • Cliënt zijn verplichtingen uit de overeenkomst en/of deze voorwaarden niet of niet volledig nakomt;
 • Pomar na het sluiten van de overeenkomst kennis neemt van omstandigheden die haar een grond geven te vrezen dat de Cliënt zijn verplichtingen niet of niet behoorlijk kan nakomen;
 • Één van de partijen komt te overlijden;
 • Één van de partijen haar onderneming staakt.
 1. Indien Pomar overgaat tot ontbinding van de overeenkomst dan zijn al haar vorderingen direct opeisbaar.
 2. Schort Pomar de nakoming van haar verplichtingen op, dan behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de overeenkomst.
 3. In geval van liquidatie, surseance van betaling of faillissement, schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor een Cliënt niet vrijelijk over zijn vermogen beschikt, heeft Pomar het recht de overeenkomst te beëindigen zonder dat zij daarbij schadeplichtig is.

Artikel 9 Intellectueel eigendomsrecht

 1. Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten blijven berusten bij Pomar, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Cliënt mag alle zaken waarop het intellectueel eigendomsrecht bij Pomar berust niet zonder onze toestemming openbaar maken, exploiteren of verveelvoudigen.
 3. Pomar spant zich in alle afbeeldingen die op de website www.pomar-advies.nl getoond worden, rechtmatig daar te vertonen. Pomar is gevrijwaard van (financiële) gevolgen voor Cliënts van eventueel intellectuele eigendomsclaims van derden op gebruikte afbeeldingen

Artikel 10 Klachten

 1. Eventuele klachten over de producten of service dienen schriftelijk (per post of via e-mail) kenbaar worden gemaakt.
 2. Ingediende klachten worden binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht beantwoordt. Als een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, dan wordt de Cliënt hierover door Pomar geïnformeerd.
 3. Cliënt moet Pomar altijd de mogelijkheid geven om een klacht te onderzoeken.
 4. Indien de klacht terecht is, heeft Pomar de mogelijkheid tussen aanpassing van de factuur, het geheel of gedeeltelijk nieuw leveren van het product.
 5. Een klacht van een consument dient de Cliënt adequate af te handelen, eventueel in samenspraak met Pomar. De consument dient zich in eerste instantie met een klacht over een product te wenden tot de Cliënt.
 6. Consumenten kunnen via de website van Pomar een klacht over een Cliënt indienen. Bij eventuele klachten over een Cliënt is Pomar gerechtigd om de overeenkomst met een Cliënt te beëindigen.
 7. Consumenten hebben het recht een klacht te richten aan de Onlinegeschillenbeslechting van de Europese Commissie via deze link.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

 1. Iedere aansprakelijkheid van Pomar is beperkt tot hetgeen in deze Algemene Voorwaarden bepaald is.
 2. Pomar is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook ontstaan doordat Pomar is uitgegaan van, door of namens de Cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 3. Pomar is niet aansprakelijk voor fouten die voortvloeien uit werkzaamheden verricht door derde partijen, hierbij speciaal refererend naar transportbedrijven en leveranciers.
 4. Pomar is alleen voor directe schade aansprakelijk. Onder directe schade wordt verstaan:
 • Redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Pomar aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Pomar kan worden toegerekend.
 • Redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang van de (directe) schade.
 • Redelijke kosten ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade.
 1. Pomar is niet aansprakelijk voor indirecte schade. Hieronder wordt verstaan:
  • Gederfde winst;
  • Gemiste besparingen;
  • Gevolgschade;
  • Reputatieschade;
  • Teleurgestelde verwachtingen of resultaten;
  • Bedrijfs – of andersoortige stagnaties.
 2. Voor zover Pomar aansprakelijk is wegens het niet, niet tijdig of niet behoorlijk uitvoeren van de overeenkomst is haar aansprakelijk beperkt tot maximaal eenmaal het orderbedrag.
 3. Elke aansprakelijkheid van Pomar vervalt na 1 jaar. Bij gebreke hiervan vervalt ieder recht op schadevergoeding.
 4. Pomar is niet aansprakelijk indien sprake is van overmacht zoals beschreven in artikel 12 van deze voorwaarden.
 5. De in dit artikel opgenomen beperkingen gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Pomar.

Artikel 12 Overmacht

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien dit het gevolg is van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in de verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komen.
 2. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop partijen geen invloed kunnen uitoefenen, doch waardoor zij niet in staat zijn hun verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Pomar, haar leveranciers, postdiensten en overige derden daaronder begrepen.
 3. Pomar heeft het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheden die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhinderen, intreden nadat Pomar haar verbintenis had moeten nakomen.
 4. Pomar heeft het recht, gedurende de periode dat de overmacht duurt de verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten. Indien deze periode langer dan 2 maanden duurt, dan is zowel de klant als Pomar gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van de geleden schade aan de andere partij.
 5. Pomar is niet verantwoordelijk voor overmacht situaties als stakingen bij de postdienst of telefoondienst, verkeer of stroomuitval.

Artikel 13 Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen en geschillen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
 3. Alle geschillen tussen Pomar en een Cliënt dienen onderling beslecht te worden, voordat het voorgelegd wordt aan de bevoegde rechter.
 4. Consumenten hebben het recht geschillen voor te leggen aan
 5. Geschillen tussen Pomar en u waarover niet in onderling overleg een oplossing kan worden bereikt zullen uitsluitend voorgelegd worden aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Pomar, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
 6. Partijen hebben het recht het geschil voor te leggen aan een onafhankelijke arbitrage instituut of mediator. De uitspraak van een onafhankelijk arbitrage is voor partijen bindend.